มโนการ ชูศรี, and อ่วมตานี อารีย์วรรณ. 2012. “การศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ”. Thai Journal of Nursing Council 22 (2):57. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2252.