ส่งวัฒนา ประณีต, and พุทธรัตน์ อุทัยวรรณ. 2012. “ผลของการใช้ดนตรีไทยประยุกต์เพื่อบำบัดความปวดและความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด”. Thai Journal of Nursing Council 22 (2):72. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2253.