ฉายพุทธ ปรางทิพย์. 2012. “วิธีในการปรับตัวของผู้ป่วยอายุรกรรมและศัลยกรรมต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย”. Thai Journal of Nursing Council 22 (2):87. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2254.