สุวรรณโณ จอม, and สุวรรณโณ จุก. 2012. “ผลของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะความเจ็บป่วย แหล่งประโยชน์ส่วนบุคคลต่อความรุนแรงของอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปลอดอุดกั้นเรื้อรัง”. Thai Journal of Nursing Council 22 (2):99. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2255.