เก่งเขตกิจ บงกช, ระเบียบ เพ็ญศรี, and เอี่ยมรักษา สุพรรณ์. 2012. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีไทย”. Thai Journal of Nursing Council 14 (3):24. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2275.