ตะบูนพงศ์ สุนุตตรา, and บาลทิพย์ ขวัญตา. 2012. “ปัจจัยสนับสนุนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานผลัดบ่ายและดึก”. Thai Journal of Nursing Council 14 (3):51. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2277.