ส่งวัฒนา ประณีต, คงอินทร์ วิภาวี, and ฐานิวัฒนานนท์ เพลินพิศ. 2012. “ความเหมือนและความแตกต่างในการวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ปรากฎการณ์วิทยา,ทฤษฎีพื้นฐาน และชาติพันธุ์วรรณา”. Thai Journal of Nursing Council 15 (2):12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2297.