นิลมานัต กิติกร, ไชยลังกา พัชรียา, and เชื้อประไพศิลป์ อาภรณ์. 2012. “การรณรงค์ป้องกันและดูแลโรคเอดส์ในชุมชนเมือง”. Thai Journal of Nursing Council 15 (3):30. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2306.