หนุเจริญกุล สมจิต. 2012. “สาระจากการประชุม 8 International Nurse Practitionner ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา”. Thai Journal of Nursing Council 16 (1):1. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2321.