บาลทิพย์ ขวัญตา, เชื้อประไพศิลป์ อาภรณ์, and ไชยลังกา พัชรียา. 2012. “ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้”. Thai Journal of Nursing Council 16 (1):39. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2324.