มิตกิตติ รัชนี, วัชรินทร์ยานน์ กัญญา, and แดงเปี่ยม ชะลอศรี. 2012. “ประเมินผลโครงการลดจำนวนทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม สำนักงานสาธารณสุขเขต 10”. Thai Journal of Nursing Council 16 (2):37. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2332.