พงศ์ถาวรกมล คะนึงนิจ, ฉัตรชัยสุชา สิริรัตน์, and สมจิตประเสริฐ พรรณี. 2012. “ความเป็นห่วง ความวิตกกังกล และความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหลอดเลือดทางรังสี”. Thai Journal of Nursing Council 16 (2):84. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2335.