ชุณหะวัต ดรุณี, ตันติกรกุล จริยา, and ฦาชา ยุวดี. 2012. “ผลของการฝึกคิดสะท้อนกลับในการสอนภาคปฏิบัติต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council 16 (3):63. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2343.