พงศ์ถาวรกมล คนึงนิจ, and ฉัตรชัยสุชา สิริรัตน์. 2012. “รายงานการวิจัยการค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น : ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการปฏิบัติ ของพยาบาลอายุ 35 ปีขึ้นปี”. Thai Journal of Nursing Council 18 (2):1. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2359.