บูรณะเรืองโรจน์ สิรินุช, เกษมกิจวัฒนา สายพิณ, กีรติวิทยานันท์ ณรงค์, and พงศ์ถาวรกมล คะนึงนิจ. 2012. “ประสบการณ์และการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไดรับเคมีบำบัด”. Thai Journal of Nursing Council 21 (2):46. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2383.