คงบุญ สุดารัตน์, สมประเสริฐ ชมชื่น, and เกษมกิจวัฒนา สายพิณ. 2012. “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council 21 (2):62. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2384.