เกษมกิจวัฒนาสายพิณ. 2012. “บรรณาธิการแถลง”. Thai Journal of Nursing Council 21 (3). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2386.