ธงชัย ฉวีวรรณ. 2012. “การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับผลลัพธ์การจัดการความรู้และทรัพยากรในระบบสุขภาพ”. Thai Journal of Nursing Council 21 (3):5. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2387.