ภักดีวงศ์เพ็ญนภา. 2012. “การดำรงบทบาทมารดา : แนวคิดทฤษฏีสู่การปฏิบัติ”. Thai Journal of Nursing Council 21 (3), 12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2388.