วะสี ปริศนา, ธงชัย ฉวีวรรณ, พงศ์มั่นจิตร พิชัย, เชื้อเจ็ดตน พรสวรรค์, and สุขเกษม สุวิมล. 2012. “ประสิทธิผลการการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์”. Thai Journal of Nursing Council 21 (3):75. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2393.