ธงชัย ฉวีวรรณ. 2012. “การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์”. Thai Journal of Nursing Council 21 (4):8. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2395.