เกษมกิจวัฒนา สายพิณ. 2012. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Nursing Council 22 (1):4. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2402.