หิรัญชุณหะสุดศิริ, แสงจันทร์หทัยรัตน์, ส่งวัฒนาประณีต, and เพชรพิเชฐเชียรวงจันทร์. 2012. “สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาล : องค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ”. Thai Journal of Nursing Council 22 (1), 9. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2403.