ชวพันธุ์ ศรินทร์ทิพย์, เซ็นนันท์ พนิดา, and ธนศิริจิรานนท์รัตนาภรณ์. 2020. “urses and heir ‘Spirit of the econd Mile’ ervice uring ovid-19 andemic”. hai ournal of ursing ouncil 36 (1), 5-17. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/243363.