พานิชย์ จิรัญญา, and ชัยวัฒน์ วราภรณ์. 2012. “ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว”. Thai Journal of Nursing Council 22 (3):40. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2441.