อาภานันทิกุล มณี. 2012. “บทบรรณาธิการรับเชิญ หลักจริยธรรมในการให้การบริการสุขภาพ”. Thai Journal of Nursing Council 22 (4):5. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2457.