สี่หิรัญวงศ์อัจฉราพร, and ยุทธไตรประภา. 2012. “การช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ”. Thai Journal of Nursing Council 22 (4), 10. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2459.