แสงนิมิตชัยกุลวิภาดา, and ชัยวัฒน์วราภรณ์. 2012. “ผลของการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน”. Thai Journal of Nursing Council 22 (4), 38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2461.