รัตนกุล ปรีย์กมล. 2012. “บทบรรณาธิการรับเชิญ พยาบาลเวชปฎิบัติ: จากตำนานสู่ก้าวย่างที่ท้าทายของวิชาชีพการพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council 23 (1):5. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2468.