ไกรนุวัตร กีรดา. 2012. “แนวคิดในการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน”. Thai Journal of Nursing Council 23 (1):10. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2469.