โมลี ปัทมา, โตสิงห์ อรพรรณ, and สินธุ ศิริอร. 2012. “ระบบการดูแลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล : การวิเคราะห์วรรณกรรม”. Thai Journal of Nursing Council 23 (1):22. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2470.