สุวรรณโณ จอม, เพชรศิราสัณฑ์ เรวดี, ประเสริฐไทย ปุณยวีร์, จันทร์ประดิษฐ์ อรุณศรี, and ใสสุข วงรัตน์. 2012. “การดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง”. Thai Journal of Nursing Council 23 (1):35. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2471.