เฉลิมพิชัย ทิวาภรณ์, รติธร เอมพร, เสรีเสถียร เยาวลักษณ์, and บริบูรณ์หิรัญสาร ดิฐกานต์. 2012. “อัตราการไม่มาตรวจตามนัดหลังคลอดของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”. Thai Journal of Nursing Council 23 (1):48. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2472.