พานชูวงศ์ ธิดารัตน์, อุทริยะประสิทธิ์ เกศรินทร์, กิมปี สุวิมล, and สัตยวิวัฒน์ วรรณี. 2012. “ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดขาเนื่องจากการขาดเลือดมาเลี้ยง วิธีจัดการอาการและผลลัพธ์ของการจัดการอาการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน”. Thai Journal of Nursing Council 23 (1):60. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2473.