ชอบอรุณสิทธิ ชญานิศ, เกษมกิจวัฒนา สายพิณ, and ฉันท์เรืองวณิชย์ วัลย์ลดา. 2012. “ผลการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนต่อการฟื้นหายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี”. Thai Journal of Nursing Council 23 (1):100. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2476.