ขันตีจิตร กชพนิต, เกษมกิจวัฒนา สายพิณ, and ฉายพุทธ ปรางทิพย์. 2012. “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดในระบบทางเดินอาหาร”. Thai Journal of Nursing Council 23 (2):26. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2480.