อาภานันทิกุล มณี, ธนูรักษ์ รุจิเรศ, and ฦาชา ยุวดี. 2012. “การพัฒนาเครื่องมือวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลไทยระดับปริญญาตรี”. Thai Journal of Nursing Council 23 (2):52. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2482.