เซ็นนันท์ กาญจนา, โตสิงห์ อรพรรณ, and สินธุ ศิริอร. 2012. “การช่วยของผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน : การวิเคราะห์วรรณกรรม”. Thai Journal of Nursing Council 23 (3):26. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2531.