พวงจำปา สิรินยา, นันทชัยพันธ์ พิกุล, and ธงชัย ฉวีวรรณ. 2012. “การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการใช้เทคนิคผ่อนคลายเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน”. Thai Journal of Nursing Council 23 (3):40. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2532.