ศิริภักดี กรองกาญจน์. 2012. “บทบรรณาธิการรับเชิญ ภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อน: พยาบาลเตรียมรับหรือยัง”. Thai Journal of Nursing Council 23 (4):5. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2539.