ศรีสุพรรณ วิจิตร, รุจกรกานต์ ดรุณี, and คงประเสริฐ พิชญ์นีติ์. 2012. “สถานการณ์การรับรองสถาบันการศึกษาและการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์”. Thai Journal of Nursing Council 23 (4):20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2541.