นันท์ศุภวัฒน์ เรมวล, คุณาวิกติกุล วิภาดา, เกียรติเลิศนภา ผ่องศรี, อภิขาติบุตร กุลวดี, and ศรีสุพรรณ วิจิตร. 2012. “การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย”. Thai Journal of Nursing Council 23 (4):41. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2543.