อนุเรือง ศกุนตลา, สินธุ ศิริอร, วาณิชย์กุล นภาพร, and ศรียุกตศุทธ อรวมน. 2012. “ผลของโปรแกรมการสร้างพลังในตนเองต่อภาวะสุขภาพและความพึงพอใจในการบริการสุขภาพของผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูง”. Thai Journal of Nursing Council 24 (1):11. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2551.