สิทธิกัน จันทนา, ศุทธากรณ์ วีระพร, and แก้วธรรมานุกูล ธานี. 2012. “ความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน”. Thai Journal of Nursing Council 24 (1):49. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2554.