แสงนิมิตชัยกุบ วิภาดา, and รัชนกุล ปรีย์กมล. 2012. “พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ปัญหาสุขภาพของทารก และ ความต้องการการบริการพยาบาลของผู้ดูแลเด็กทารก”. Thai Journal of Nursing Council 24 (1):88. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2557.