อ่วมตานีอารีย์วรรณ. 2012. “บทบรรณาธิการรับเชิญ การจัดการแบบลีนกับการบริการสุขภาพ”. Thai Journal of Nursing Council 24 (2), 5. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2560.