หากุหลาย ภัสรา, and ธนาโนวรรณ นันทนา. 2012. “อุปสรรคของการเริ่มให้ลูกดูดนมแม่ครั้งแรกในห้องคลอด”. Thai Journal of Nursing Council 24 (2):14. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2562.