ยุบลพริ้งจิตติพร, ฉายาพุทธปรางทิพย์, สุวิมล กิมปีสุวิมล, and โตสิงห์อรพรรณ. 2012. “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูการกลืนของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอหลังผ่าตัด”. Thai Journal of Nursing Council 24 (2), 24. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2563.