ธีระทองคำ แสงทอง, หนุเจริญกุล สมจิต, and สุวิสิษฐ์ นงลักษณ์. 2012. “การรับรู้ประโยชน์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะของพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย”. Thai Journal of Nursing Council 24 (2):39. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2564.