สมประเสริฐ ชมชื่น. 2012. “บทบรรณาธิการรับเชิญ แปรเปลี่ยนพลังภายใน ต่อยอดสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์”. Thai Journal of Nursing Council 24 (3):5. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2571.